ഞണ്ടും മീനും

In shelf: 
IN
ഫെമിനിസം സൈദ്ധാന്തികതലങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ വാസ്തവലോകം ഇന്നും ആഛാദിതമാണു്. അവൾ അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യഥാതഥമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. അവളുടെ ലോകം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവലോകമാണു്. ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുലർത്തുന്ന അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ സ്ത്രീപക്ഷ രചനകൾ.
Title in English: 
Njandum meenum
Serial No: 
1653
First published: 
2011
No of pages: 
152
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2011