സുഗന്ധോദ്യാനം

In shelf: 
IN
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ അറേബ്യൻഗ്രന്ഥം രതിസാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക്കുകളിലൊന്നാണു്. അന്നത്തെ അറേബ്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ലൈംഗികാചാരങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളും കഥകളും രതിസിദ്ധാന്തങ്ങളും രതിമുറകളും അടങ്ങിയ രസകരമായ ഈ പുസ്തകം ലൈംഗികതയ്ക്കുള്ള സ്തുതിഗീതമാണു്. പ്രായോഗികവും വിപുലവുമായ രതിരസങ്ങളുടെ ഈ സുഗന്ധോദ്യാനം ഏതു കാലത്തെയും ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ആകർഷിക്കുന്നു.
Title in English: 
Sugandhodyaanam
ISBN: 
978-81-8265-016-9
Serial No: 
1657
First published: 
2010
No of pages: 
175
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2010
Language: