ലേഡി ബേഡ്

In shelf: 
IN
ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം മാറിവന്ന അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഭാവനയുടെ ഇഴചേർത്തു് അവതരിപ്പിക്കുകയാണു് ലേഡി ബേഡിലൂടെ ഡി.എച്ച്.ലോറൻസ്. സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങളിലൂടെയും മിതമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ആസൂത്രിതമായ വികാരപ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും ആർദ്രതയുടെയും ക്രൂരതയുടെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ കൃതി രൂപകങ്ങളാലും രതിബിംബങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണു്. സാംസ്കാരികമായ മുഖാവരണങ്ങൾ വലിച്ചുകീറിക്കൊണ്ടു് മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായ മൃഗവാസനകൾ ഇവിടെ തുറന്നുകാണിക്കപ്പെടുന്നു.
Title in English: 
Ledi bedu
ISBN: 
978-81-8264-926-2
Serial No: 
1659
First published: 
2010
No of pages: 
104
Price in Rs.: 
Rs.65
Translation: 
Yes
Edition: 
2010