സ്വർഗ്ഗം തീർക്കുന്നവർ

In shelf: 
IN
കൂടൊന്നുകൂട്ടാൻ, പെണ്ണൊന്നുകെട്ടാൻ, പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ, ഉമ്മയെപ്പോറ്റാൻ മരുപ്പച്ച തേടി മണൽക്കാട്ടിലെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ, ആശ്രിതരുടെ, ജീവിതചലനങ്ങളുടെ, ഹൃദയവികാരങ്ങളുടെ കഥ.
Title in English: 
Svarggam theerkkunnavar
ISBN: 
978-81-300-1330-5
Serial No: 
1664
First published: 
2012
No of pages: 
144
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2012