സ്വർഗ്ഗം തീർക്കുന്നവർ

First published: 
2012
Catalog: 
Booking count: 
0

കൂടൊന്നുകൂട്ടാൻ, പെണ്ണൊന്നുകെട്ടാൻ,
പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ, ഉമ്മയെപ്പോറ്റാൻ
മരുപ്പച്ച തേടി മണൽക്കാട്ടിലെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ, ആശ്രിതരുടെ, ജീവിതചലനങ്ങളുടെ, ഹൃദയവികാരങ്ങളുടെ കഥ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1664 സ്വർഗ്ഗം തീർക്കുന്നവർ IN