മീശനാണു

In shelf: 
IN
കട്ടായം ഗ്രാമത്തിലെ മീശനാണുവിന്റെ സംഭവബഹുലമായ കഥ. ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും പ്രണയവും പ്രശ്നങ്ങളും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ.
Title in English: 
meesanaanu
ISBN: 
978-81-300-1136-3
Serial No: 
1665
First published: 
2011
No of pages: 
168
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2011