മീശനാണു

First published: 
2011
Catalog: 
Booking count: 
0

കട്ടായം ഗ്രാമത്തിലെ മീശനാണുവിന്റെ സംഭവബഹുലമായ കഥ. ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും പ്രണയവും പ്രശ്നങ്ങളും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1665 മീശനാണു IN