രതിമാതാവിന്റെ പുത്രൻ

In shelf: 
IN
പ്രണയത്തെയും രതിയെയും കൃത്യമായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടുന്ന ലളിതവ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ ലോകത്തിനപ്പുറത്തേയ്ക്കു് സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിലർ. ആണെന്നും പെണ്ണെന്നുമുള്ള ഉടൽഭേദങ്ങളെപ്പോലും തകർക്കുന്ന ഈ സപുംസകർ ഉൾപ്പെടെ, പരമ്പരാഗതമായ ആഖ്യാനപഥത്തിൽ നിന്നും തെന്നിമാറിനില്ക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത കഥാസന്ദർഭങ്ങളും കൊണ്ടു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ കഥാനുഭവം.
Title in English: 
Rathimaathaavinte puthran
ISBN: 
978-81-8265-197-5
Serial No: 
1667
First published: 
2011
No of pages: 
102
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2011