രക്തകന്യക

In shelf: 
OUT
ടെക്നോളജിയുടെ വിജയമാഘോഷിക്കുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും, യന്ത്രങ്ങൾക്കു പിടികൊടുക്കാതെ ആദിമമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാഘോഷിക്കുന്ന പ്രേതാത്മാവിന്റെ കഥ. മഞ്ഞും തണുപ്പും നേരിയ കാറ്റും ഇരുട്ടിനെ പതുക്കെ തലോടുഓൾ അവൾ വരുന്നു. രക്തക്കലിയുടെ ഉഗ്രനേത്രങ്ങളുമായി. പാപത്തിനു ശമ്പളം നൽകാൻ...
Title in English: 
Rakthakanyaka
ISBN: 
978-81-226-0952-3
Serial No: 
1670
First published: 
2012
No of pages: 
168
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2012