രക്തകന്യക

First published: 
2012
Catalog: 
Booking count: 
3

ടെക്നോളജിയുടെ വിജയമാഘോഷിക്കുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും, യന്ത്രങ്ങൾക്കു പിടികൊടുക്കാതെ ആദിമമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാഘോഷിക്കുന്ന പ്രേതാത്മാവിന്റെ കഥ. മഞ്ഞും തണുപ്പും നേരിയ കാറ്റും ഇരുട്ടിനെ പതുക്കെ തലോടുഓൾ അവൾ വരുന്നു. രക്തക്കലിയുടെ ഉഗ്രനേത്രങ്ങളുമായി. പാപത്തിനു ശമ്പളം നൽകാൻ...

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1670 രക്തകന്യക OUT