സമരം

In shelf: 
IN
വായനക്കാരെ നർമ്മത്തിലൂടെ കൈപിടിച്ചുനടന്നു് അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴത്തിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്നു് ജീവിതം കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകളാണു് പമ്മന്റേതു്. ഒരിക്കലും വായനക്കാരനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം പമ്മന്റെ നോവലുകൾക്കില്ല. അനുവാചകർ അന്വേഷിച്ചു് നടക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്തമേഖലകൾ കണ്ടെത്തുന്ന നോവലാണു് സമരം.
Title in English: 
Samaram
ISBN: 
81-7180-361-X
Serial No: 
1672
First published: 
1993
No of pages: 
356
Price in Rs.: 
Rs.180
Title Ref: 
Edition: 
2005