ഓർമ്മത്തിരകൾ

In shelf: 
IN
പറയാൻ ചിലതുണ്ടാവുക, അതു് നേരിന്റെ നേർമൊഴിയിൽ പറയാൻ ധീരതയുണ്ടാവുക, പിന്നിട്ട സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ട താഴ്വരകളെ ഒരു മറവും മടുപ്പും കൂടാതെ വായനക്കാർക്കു കാട്ടിക്കൊടുക്കുക- ഇതിനൊക്കെ സന്നദ്ധനാകുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരൻ ഇക്കാലത്തു് അദ്ഭുതകരമായ ധീരതയാണു് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു്. -- ഒ.എൻ.വി
Title in English: 
Ormmatthirakal
ISBN: 
978-81-226-1075-8
Serial No: 
1675
First published: 
2012
No of pages: 
134
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2012