ഓർമ്മത്തിരകൾ

First published: 
2012
Booking count: 
2

പറയാൻ ചിലതുണ്ടാവുക, അതു് നേരിന്റെ നേർമൊഴിയിൽ പറയാൻ ധീരതയുണ്ടാവുക, പിന്നിട്ട സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ട താഴ്വരകളെ ഒരു മറവും മടുപ്പും കൂടാതെ വായനക്കാർക്കു കാട്ടിക്കൊടുക്കുക- ഇതിനൊക്കെ സന്നദ്ധനാകുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരൻ ഇക്കാലത്തു് അദ്ഭുതകരമായ ധീരതയാണു് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു്.
-- ഒ.എൻ.വി

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1675 ഓർമ്മത്തിരകൾ IN