അമ്പത്തൊന്നക്ഷരാലീ...

In shelf: 
IN
മലയാളം അക്ഷരരൂപവും ലിപി വ്യവസ്ഥയും മലയാളഭാഷയുടെ ക്ലാസിക് കൈയെഴുത്തുരീതി നിർവ്വചിക്കുന്ന അപൂർവ്വ രചന. ലിപിചരിത്രവും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. തനതു്ലിപിയിലുള്ള അച്ചടി.
Title in English: 
Ampatthonnaksharaalee...
ISBN: 
978-81-89085-52-0
Serial No: 
1676
First published: 
2011
No of pages: 
48
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2011