അമ്പത്തൊന്നക്ഷരാലീ...

First published: 
2011
Booking count: 
0

മലയാളം അക്ഷരരൂപവും ലിപി വ്യവസ്ഥയും

മലയാളഭാഷയുടെ ക്ലാസിക് കൈയെഴുത്തുരീതി നിർവ്വചിക്കുന്ന അപൂർവ്വ രചന.
ലിപിചരിത്രവും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1676 അമ്പത്തൊന്നക്ഷരാലീ... IN