പ്രണയംപോലെ നീല

In shelf: 
IN
പ്രണയത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ അനുഭവസ്ഥലികളിലേക്കു് വായനക്കാരെ നയിക്കുന്ന കാവ്യസുന്ദരമായ നോവൽ വിക്ടോറിയൻ യുഗത്തിലെ വർഗവൈരുദ്ധ്യത്തെയും കപടസദാചാരങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്ന തോമസ് ഹാർഡിയുടെ A pair of blue eyes എന്ന നോവലിന്റെ മലയാളമൊഴിമാറ്റം.
Title in English: 
Pranayampole neela
ISBN: 
81-262-0549-0
Serial No: 
1677
First published: 
2010
No of pages: 
288
Price in Rs.: 
Rs.180
Translation: 
Yes
Edition: 
2010