പ്രണയംപോലെ നീല

First published: 
2010
Catalog: 
Booking count: 
1

പ്രണയത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ അനുഭവസ്ഥലികളിലേക്കു് വായനക്കാരെ നയിക്കുന്ന കാവ്യസുന്ദരമായ നോവൽ

വിക്ടോറിയൻ യുഗത്തിലെ വർഗവൈരുദ്ധ്യത്തെയും കപടസദാചാരങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്ന തോമസ് ഹാർഡിയുടെ A pair of blue eyes എന്ന നോവലിന്റെ മലയാളമൊഴിമാറ്റം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1677 പ്രണയംപോലെ നീല IN