ആർദ്ര

In shelf: 
OUT
തന്റെ പൂർവജന്മമായ അമൃതവല്ലി രാജകുമാരിയുടെ ശവശരീരത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു് ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആർദ്രയുടെ നീക്കങ്ങൾ വായനക്കാരന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നതിൽ സുനിൽ പരമേശ്വരന്റെ രചനാവൈഭവം എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രേതപിശാചുക്കളുടെ ഭാവനാലോകം കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ വരച്ചിടുകയാണു് സുനിൽ പരമേശ്വരൻ ആർദ്രയിലൂടെ. -- കലിക മോഹനചന്ദ്രൻ
Title in English: 
Aardra
ISBN: 
978-81-8265-307-8
Serial No: 
1678
First published: 
2012
No of pages: 
104
Price in Rs.: 
Rs.70
Title Ref: 
Edition: 
2012