ആർദ്ര

First published: 
2012
Catalog: 
Booking count: 
2

തന്റെ പൂർവജന്മമായ അമൃതവല്ലി രാജകുമാരിയുടെ ശവശരീരത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു് ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആർദ്രയുടെ നീക്കങ്ങൾ വായനക്കാരന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നതിൽ സുനിൽ പരമേശ്വരന്റെ രചനാവൈഭവം എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രേതപിശാചുക്കളുടെ ഭാവനാലോകം കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ വരച്ചിടുകയാണു് സുനിൽ പരമേശ്വരൻ ആർദ്രയിലൂടെ.
-- കലിക മോഹനചന്ദ്രൻ

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1678 ആർദ്ര OUT