മത്സ്യമനുഷ്യൻ

In shelf: 
IN
മലയാളം കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യരംഗത്തു് സ്ഫോടനാത്മകമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി രചിച്ച ശാസ്ത്രകുറ്റാന്വേഷണനോവൽ.
Title in English: 
Mathsyamanushyan
Serial No: 
1683
First published: 
2010
No of pages: 
80
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2010