മത്സ്യമനുഷ്യൻ

First published: 
2010
Catalog: 
Booking count: 
0

മലയാളം കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യരംഗത്തു് സ്ഫോടനാത്മകമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി രചിച്ച ശാസ്ത്രകുറ്റാന്വേഷണനോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1683 മത്സ്യമനുഷ്യൻ IN