അടിമകൾ

In shelf: 
OUT
രസകരമായ നോവലുകൾകൊണ്ടു് മലയാളഭാഷയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വ്യക്തിയാണു് പമ്മൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതി നേടിയ നോവലുകളിൽ ഒന്നത്രേ അടിമകൾ. അടിമകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് നാമെല്ലാവരും ഒരുതരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുതരുത്തിൽ വികാരത്തിന്റെ അടിമകളാണെന്നാണു്. വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ മധുരതരമായ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ ആകർഷിക്കാൻ പമ്മനു സാധിക്കുന്നു.
Title in English: 
adimakal
ISBN: 
81-7180-577-9
Serial No: 
1697
No of pages: 
244
Price in Rs.: 
Rs.165
Title Ref: 
Edition: 
2009