വെളുത്ത താറാവും മറ്റു റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകളും

In shelf: 
IN
കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കു് വായിച്ചുരസിക്കാനും കേട്ടുവളരാനും റഷ്യയിലെ പ്രസിദ്ധ നാടോടിക്കഥകൾ ബഹുവർണ്ണചിത്രങ്ങളോടെ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്തു് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
Title in English: 
Veluttha thaaraavum mattu rashyan naatotikkathakalum
ISBN: 
978-81-264-3418-3
Serial No: 
1703
First published: 
2012
No of pages: 
255
Price in Rs.: 
Rs.225
Translation: 
Yes
Edition: 
2012
Language: