പ്രണയസ്മരണ

In shelf: 
OUT
സോളമന്റെ ഉത്തമഗീതംമുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ ഉന്മാദവും ഊഷ്മളതയും അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും ഈ കൃതിയെ ആത്മീയഭാവത്തിലേക്കു് ആനയിക്കുന്നു. ആമേൻ, ഞാനും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കുശേഷം സിസ്റ്റർ ജെസ്മി പ്രണയത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും ഭാവനാലോകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണിവിടെ.
Title in English: 
Pranayasmarana
ISBN: 
978-81-264-3972-0
Serial No: 
1706
First published: 
2012
No of pages: 
120
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2012