പഴയ പാത വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ: പുസ്തകം ഒന്ന്

Reserve: 
Reserved
In shelf: 
OUT
Title in English: 
Pazhaya paatha veluttha meghangal: pusthakam onnu
ISBN: 
978-81-226-0761-1
Serial No: 
1833
First published: 
2009
No of pages: 
177
Price in Rs.: 
Rs.110
Translation: 
Yes
Edition: 
2009