പഴയ പാത വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ: പുസ്തകം ഒന്ന്

Copies available