ചരിത്രം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനന്റെ കേരളം ഡോ. ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനൻ 1981
പ്രാചീനകേരളം കെ.ശിവശങ്കരൻ നായർ 2006
ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം പ്രൊഫ. ഹുമയൂൺ കബീർ 1994
വേദങ്ങളുടെ നാട് ഇ.എം.എസ് 1981
ഇബ്നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി 1993
ശ്രീലങ്ക: അണയാത്ത അഗ്നി കെ.എസ്.കെ.കഴിമ്പ്രം 1993
സാമൂഹ്യരേഖ രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ 1988
മലബാർ കലാപം - പ്രഭുത്വത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കുമെതിരെ കെ.എൻ.പണിക്കർ 2004
സാഗരതീരത്തെ പൈതൃകം തേടി - ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എൻ.കോയഹാജി കിൽത്താൻ 2007
ഇന്ത്യാചരിത്രം - 2 പ്രൊഫ. എ.ശ്രീധരമേനോൻ 1971
ഇന്ത്യാചരിത്രം - 1 പ്രൊഫ. എ.ശ്രീധരമേനോൻ 1971
സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലാരി കോളിൻസ്, ഡൊമിനിക് ലാപിയർ 1976
1857 വിപ്ലവത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെ 1990
മാർക്കോപോളോ ഇന്ത്യയിൽ വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി 1967
കൊൽക്കത്ത ഡൊമിനിക് ലാപിയർ 2009
കേരളചരിത്രം വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി 2006
ഇന്ത്യ - ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനുമുമ്പ് പി.എ.വാരിയർ 2009
സഞ്ചാരികൾ കണ്ട കേരളം വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി 2001
തിരിയുന്ന കലവും ഉഴുതിട്ട നിലവും - തൊഴിലിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ കാലത്ത് കാഞ്ച ഐലയ്യ 2009
കേരളോല്പത്തി വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി 2008 പുരാണം
കേരളസംസ്കാരം പ്രൊഫ. എ.ശ്രീധരമേനോൻ 1978 ചരിത്രം
ഭൂമിയുടെ പാഠങ്ങൾ - പഴയ പാത വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ: പുസ്തകം രണ്ട് തിച്ച് നാത് ഹാൻ 2014 ജീവചരിത്രം
പഴയ പാത വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ: പുസ്തകം ഒന്ന് തിച്ച് നാത് ഹാൻ 2009 ജീവചരിത്രം
ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയും കേരളചരിത്രവും പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ 2008 ചരിത്രം
പ്രാചീനകേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം കെ.ശിവശങ്കരൻ നായർ 2006 ചരിത്രം
അമണ / ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ടി. മുരളി 2016 ചിത്രകല
കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ഇ.എം.എസ് 1948
ഇന്നലെകളിലെ കോഴിക്കോട് ടി.ബി.സെലുരാജ് (അഡ്വ.) 2015 കോഴിക്കോട്
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇ.രാജൻ 2016 കേരളചരിത്രം, കേരളം
സർ സി പി തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ പ്രൊഫ. എ.ശ്രീധരമേനോൻ 2003 കേരളം, കേരളചരിത്രം