ഭൂമിയുടെ പാഠങ്ങൾ - പഴയ പാത വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ: പുസ്തകം രണ്ട്