ഫറാ ബക്കർ: മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിനു സാക്ഷിയാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല

In shelf: 
OUT
ഗസയുടെ ആൻഫ്രാങ്ക് എന്നു് ലോകം വിശേഷിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതവും ട്വീറ്റുകളും.
Title in English: 
Pharaa bakkar: mattoru yuddhatthinu saakshiyaavaan njaan aagrahikkunnilla
ISBN: 
978-81-264-5166-1
Serial No: 
1926
First published: 
2014
No of pages: 
141
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2014