ഫറാ ബക്കർ: മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിനു സാക്ഷിയാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല