ഭ്രാന്ത്: ചില നിർമ്മാണരഹസ്യങ്ങൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
branthu: chila nirmana rahasyangal
ISBN: 
978-81-264-5192-0
Serial No: 
1977
First published: 
2014
No of pages: 
77
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2014