മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

In shelf: 
IN
Title in English: 
malayalthinte suvarna kathakal - m.krishnan nayar
ISBN: 
81-8423-063-X
Serial No: 
2025
First published: 
2007
No of pages: 
191
Price in Rs.: 
Rs.165
Edition: 
2013