വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ

In shelf: 
IN
കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനേതാക്കളിലൊരാളും ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതുമായ കർഷകത്തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ സ്ഥാപകപ്രസിഡന്റും ഐതിഹാസികമായ പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളും ആയിരുന്ന വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ജീവിതകഥ.
Title in English: 
Varghese vaidyante aatmakadha
ISBN: 
978-81-264-5333-7
Serial No: 
2104
First published: 
2015
No of pages: 
168
Price in Rs.: 
Rs.140
Edition: 
2015