വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ

Varghese vaidyante aatmakadha
First published: 
2015
Booking count: 
0

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനേതാക്കളിലൊരാളും ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതുമായ കർഷകത്തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ സ്ഥാപകപ്രസിഡന്റും ഐതിഹാസികമായ പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളും ആയിരുന്ന വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ജീവിതകഥ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ 2104 വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ IN