ക്ഷൌരം

In shelf: 
IN
കാവുതിയൻ നാരായണന്റെ ജീവിതവും കാലവും പ്രമേയമാകുന്ന നോവൽ. സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ഒരു ദലിതന്റെ ഇടപെടലുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ എൻ.പ്രഭാകരൻ. മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യക്രമത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ജാതീയമായ ഉൾപ്പോരുകളെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഈ കൃതി.
Title in English: 
kshouram
ISBN: 
978-81-264-5208-8
Serial No: 
2115
First published: 
2014
No of pages: 
70
Price in Rs.: 
Rs.60
Title Ref: 
Edition: 
2014