പടിഞ്ഞാറെ മുന്നണിയിൽ എല്ലാം ശാന്തമാണ്

In shelf: 
OUT
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം തന്നെ ജർമനിയിൽ 13 ലക്ഷം കോപ്പികളും 25 അന്യഭാഷാവിവർത്തനങ്ങളുടെ 2.5 ദശലക്ഷം കോപ്പിയും വിറ്റഴിഞ്ഞ, അത്യപൂർവ്വമായ വായനാനുഭവം നൽകുന്ന നോവൽ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം പശ്ചാത്തലമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കൃതി കാലാതീതമായ ശാന്തിസന്ദേശമുൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരതയും ബീഭത്സതയും മൃഗീയതയും അതിൽ പെട്ടുപോയ പട്ടാളക്കാരുടെ ധീരതയും ദൈന്യവും അമർഷവും അനിശ്ചിതത്വവും ഇത്ര തീവ്രമായി, യഥാർത്ഥമായി വിവരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൃതി ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം.
Title in English: 
Padinjare munnaniyil ellam santhamaanu
ISBN: 
978-81-264-2828-1
Serial No: 
2119
First published: 
2010
No of pages: 
175
Price in Rs.: 
Rs.100
Translation: 
Yes
Edition: 
2010