അമൃതം തേടി

In shelf: 
OUT
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെയും ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയാളഭാഷയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നോവൽ. 1857-ലെ ശിപായിലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമാണ് നോവലിലെ പ്രമേയം. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അമൃതിനായി ദാഹിക്കുന്ന ഭാരതീയർ എല്ലാ ഭിന്നതയും വിസ്മരിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന് മുന്നേറുന്ന ചിത്രം ചൈതന്യഭാസുരമായി മലയാറ്റൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ വസ്തുതകളും സങ്കല്പങ്ങളും ഹൃദ്യമായി സമന്വയിക്കുന്നത് ഈ കൃതിയിൽ നാം കാണുന്നു. സാഹസികരായ വ്യക്തികളും അസംഘടിതമായ ജനശക്തിയും സമരഭൂമിയിൽ ഒന്നായിച്ചേർന്ന് അമൃതത്വം നേടുന്ന അർത്ഥവത്തായ കഥ ഈ നോവലിൽ അഭിവ്യക്തമാവുന്നു.
Title in English: 
Amrutham Thedi
ISBN: 
81-7130-761-2
Serial No: 
2138
First published: 
1985
No of pages: 
338
Price in Rs.: 
Rs.250
Edition: 
2014