അമൃതം തേടി

Amrutham Thedi
First published: 
1985
Catalog: 
Booking count: 
3

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെയും ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയാളഭാഷയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നോവൽ. 1857-ലെ ശിപായിലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമാണ് നോവലിലെ പ്രമേയം. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അമൃതിനായി ദാഹിക്കുന്ന ഭാരതീയർ എല്ലാ ഭിന്നതയും വിസ്മരിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന് മുന്നേറുന്ന ചിത്രം ചൈതന്യഭാസുരമായി മലയാറ്റൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ വസ്തുതകളും സങ്കല്പങ്ങളും ഹൃദ്യമായി സമന്വയിക്കുന്നത് ഈ കൃതിയിൽ നാം കാണുന്നു. സാഹസികരായ വ്യക്തികളും അസംഘടിതമായ ജനശക്തിയും സമരഭൂമിയിൽ ഒന്നായിച്ചേർന്ന് അമൃതത്വം നേടുന്ന അർത്ഥവത്തായ കഥ ഈ നോവലിൽ അഭിവ്യക്തമാവുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of അമൃതം തേടി - മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ 2138 അമൃതം തേടി OUT