സ്മൃതി

In shelf: 
OUT
ദേവഗംഗ എന്ന നർത്തകിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ.
Title in English: 
Smruthi
ISBN: 
978-81-264-3122-9
Serial No: 
2142
First published: 
2011
No of pages: 
103
Price in Rs.: 
Rs.60
Title Ref: 
Edition: 
2011