സ്മൃതി

Smruthi
First published: 
2011
Catalog: 
Booking count: 
0

ദേവഗംഗ എന്ന നർത്തകിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of സ്മൃതി - കെ.പി.സുധീര 2142 സ്മൃതി OUT