മ്

In shelf: 
OUT
ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് വംശജരുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെയും യാതനകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വാനുഭവത്തിൽനിന്നും രചിച്ച നോവൽ. സിംഹള വംശീയഭരണകൂടത്തിന്റെ മർദ്ദനങ്ങൾക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കുമെതിരെ വിമോചകശക്തിയായി കടന്നുവന്ന പുലികളും ജനവിരുദ്ധമായിത്തീർന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഈ കൃതി ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ തലക്കെട്ടിൽ കോർത്തു കോർത്തു നീങ്ങുന്ന വളരെ ചെറിയ/വലിയ ജീവിതങ്ങളുടെ കഥകളിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് മ്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ നോവലിസ്റ്റ് ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണന്റെ വിവർത്തനം.
Title in English: 
Mm
ISBN: 
978-81-264-6499-9
Serial No: 
2143
First published: 
2006
No of pages: 
166
Price in Rs.: 
Rs.140
Title Ref: 
Translation: 
Yes
Edition: 
2015
Language: