റാണിമാർ, പദ്മിനിമാർ - മലയാളിസ്ത്രീകളുടെ കൈവിട്ട സഞ്ചാരങ്ങൾ

In shelf: 
OUT
അവതരണം: റിമ കല്ലിങ്കൽ എഡിറ്റർ: ദിലീപ് രാജ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുവാനും അത് ഉറക്കെപറയുവാനും ഉൾക്കരുത്ത് കാട്ടിയ മലയാളിസ്ത്രീകളുടെ ജീവിത-സഞ്ചാരാനുഭവങ്ങൾ " ഈ കഥകൾകൂടി കേട്ടതിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതം തീർച്ചയായും ആരുടേതും ഇനി മുൻപത്തേതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല; എന്റേതും. " - റിമ കല്ലിങ്കൽ
Title in English: 
Raanimar Padminimar
ISBN: 
978-81-264-6568-2
Serial No: 
2149
First published: 
2016
No of pages: 
175
Price in Rs.: 
Rs.160
Edition: 
2016