ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ

In shelf: 
IN
അധികാരത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഉള്ളറകളിലേക്കുചെന്ന് അഴുകിയ മനസ്സുകളുടെ അവിശുദ്ധ ലോകത്തെ വെളിവാക്കുന്ന നോവൽ ജീർണ്ണതകളെ എല്ലാം മൂടിവച്ച് അധികാര രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങൾക്കുമേലേ നടത്തുന്ന വാഴ്ചയെ വരച്ചു കാട്ടുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതകളെ ആവിഷ്കരിക്കാനും വൈയക്തികവികാരങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാനും നോവലിനുകഴിയുന്നുണ്ട്.
Title in English: 
Aakasa Oonjaal
ISBN: 
978-81-264-6582-8
Serial No: 
2150
First published: 
2016
No of pages: 
78
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2016