ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം

In shelf: 
IN
വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെ സൂക്ഷ്മമായി അനാവരണംചെയ്യുന്ന നോവൽ. കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം ചുവടുമാറ്റുന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാനരീതിയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ട സരാവഗിയുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ നോവലിന്റെ വിവർത്തനം.
Title in English: 
Idavelakku Sesham
ISBN: 
978-81-264-3034-5
Serial No: 
2155
First published: 
2011
No of pages: 
220
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2011