ചില്ലുജാലകക്കൂട്ടിൽ

In shelf: 
OUT
ഈ കൊച്ചുനോവലിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരുടെ അന്തഃപുരരഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രണയിക്കുവാൻ പോലും സമയം കിട്ടാതെ നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കദനകഥയുണ്ട്... ടി.വി കാണുന്ന എല്ലാവരും ചില്ലുജാലകക്കൂട്ടിൽ വായിക്കണം. ഒരിക്കൽ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ നോവലിനെ ഓർക്കാതെ ആർക്കും റിമോട്ടിൽ വിരലമർത്താൻ കഴിയില്ല. - എം. മുകുന്ദൻ
Title in English: 
Chillujalakakkoottil
ISBN: 
978-81-264-6433-3
Serial No: 
2158
First published: 
2015
No of pages: 
126
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2015