ഇൻഫർണോ

In shelf: 
OUT
കാലാതീതമായ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളിലൂടെയും സാംസ്കാരികപ്രതീകങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്വേഗജനകമായ വായനാനുഭവം നൽകുന്ന ലോകോത്തര കൃതി.
Title in English: 
Inferno
ISBN: 
978-81-264-6396-1
Serial No: 
2160
First published: 
2015
No of pages: 
591
Price in Rs.: 
Rs.450
Title Ref: 
Translation: 
Yes
Edition: 
2015