ഇൻഫർണോ

Inferno
First published: 
2015
Catalog: 
Booking count: 
4

കാലാതീതമായ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളിലൂടെയും സാംസ്കാരികപ്രതീകങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്വേഗജനകമായ വായനാനുഭവം നൽകുന്ന ലോകോത്തര കൃതി.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of ഇൻഫർണോ - ഡാൻ ബ്രൌൺ 2160 ഇൻഫർണോ OUT