ചുംബിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചുംബിക്കാത്ത മനുഷ്യർ

In shelf: 
OUT
ഭൂമിയിൽ രണ്ടുതരം മനുഷ്യരെയുള്ളൂ എഡിറ്റർ ഉണ്ണി ആർ. സ്നേഹിക്കാനും പ്രണയിക്കാനും കൂട്ടുകൂടാനും ഒരു സമരപുസ്തകം.
Title in English: 
Chumbikkunna Manushyar Chumbikkatha Manushyar
ISBN: 
978-81-264-5265-1
Serial No: 
2161
First published: 
2014
No of pages: 
288
Price in Rs.: 
Rs.225
Edition: 
2014