ചുംബിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചുംബിക്കാത്ത മനുഷ്യർ

Chumbikkunna Manushyar Chumbikkatha Manushyar
First published: 
2014
Booking count: 
1

ഭൂമിയിൽ രണ്ടുതരം മനുഷ്യരെയുള്ളൂ

എഡിറ്റർ ഉണ്ണി ആർ.

സ്നേഹിക്കാനും പ്രണയിക്കാനും കൂട്ടുകൂടാനും ഒരു സമരപുസ്തകം.