ഇടുക്കി

In shelf: 
IN
ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തമാകുന്നു. അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വേദനകളും നിസ്സഹായതയും സംഘടനാപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഈ നോവലിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. അദ്ധ്വാനവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിയർപ്പിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും ഉപ്പു പുരണ്ട വിഖ്യാതകൃതി.
Title in English: 
Idukki
ISBN: 
93-84445-84-3
Serial No: 
2170
First published: 
2015
No of pages: 
400
Price in Rs.: 
Rs.360
Edition: 
2015